Geplaatst op 14 juni 2022

Ondanks de coronapandemie en de geopolitieke spanningen in de wereld kijkt JAJO terug op een succesvol jaar. Haar transformatie naar partner in de vastgoedcyclus met focus op circulariteit werpt zijn vruchten af. Er zijn veel mooie projecten gerealiseerd op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie en herontwikkeling. Het bedrijf presteert niet alleen financieel uitstekend, maar scoort ook goed op het gebied van klanttevredenheid en werkplezier.

JAJO realiseerde in 2021 bedrijfsopbrengsten van € 461 miljoen. Dit is een stijging van 18% ten opzichte van 2020. De nettowinst kwam uit op € 18,1 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2020 van € 17,4 miljoen. Het netto resultaat stijgt met circa 4%. De totale liquiditeitspositie bedroeg per 31 december € 42 miljoen, hetgeen ten opzichte van 2020 een mutatie is van € 11 miljoen.

Kerncijfers

  • Bedrijfsopbrengsten: € 461 miljoen (2020: € 391 miljoen)
  • Operationeel resultaat (EBIT): € 22 miljoen (2020: € 25 miljoen)
  • Resultaat na belasting: € 18 miljoen (2020: € 17 miljoen)
  • Solvabiliteit: 44% (2020: 41%)

Circulaire ambitie
JAJO wil haar CO2-footprint omlaag brengen. Mede om dat doel te behalen is in 2021 New Horizon Urban Mining verwelkomd binnen de Groep. Hierdoor heeft JAJO de hele vastgoedcyclus – nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie en herontwikkeling –  onder één dak. Door toevoeging van deze Urban Mining tak wordt verdere invulling gegeven aan de grote ambitie om circulair te bouwen. Concreet gebeurt dit door bruikbare materialen die door New Horizon worden geoogst uit bestaand, onbruikbaar vastgoed te hergebruiken in projecten binnen de bouwbranche en door dochterondernemingen van JAJO. De uitrol van circulair beton is hier een goed voorbeeld van.

Geografische spreiding
Ook Van Zanten Bouw is in 2021 verwelkomd binnen JAJO. Met deze overname verbetert de geografische spreiding in Rotterdam, een regio waar de Groep graag meer wil groeien. Daarnaast hebben Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong Projectontwikkeling vestigingen geopend in Utrecht en Arnhem. Dit leidt tot een verdichting van het netwerk en verkleint de afstand tussen de vestigingen in Son en Breugel en Hengelo.

Medewerkers
In 2021 is een medewerkersbetrokkenheidonderzoek gehouden met zeer positieve uitkomsten. Ondanks de lockdowns en andere beperkende maatregelen voelden medewerkers zich meer betrokken en meer tevreden in hun werk dan in het vorige onderzoek van 2018.

Om medewerkers te binden en boeien investeert JAJO veel in kennisdeling en opleidingen. Het groepsbreed opgezette Young Potential Development Program en het Future Proof Leadership programma maakt dat deelnemers uit verschillende clusters elkaar tegenkomen en een netwerk kunnen vormen. Daarnaast wordt in 2022 de Janssen de Jong Academy gelanceerd: een online kennisplatform voor de continue ontwikkeling van medewerkers en de onboarding van nieuwe medewerkers.

In 2021 zijn opnieuw flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering waardoor medewerkers met dezelfde BIM-software werken. In 2022 wordt de consolidatiesoftware vernieuwd en wordt er toegewerkt naar een uniform datanetwerk.

Dilemma’s en Speak Up!
JAJO heeft in het afgelopen jaar een nieuwe gedragscode gelanceerd die richtinggevend is en gesprekken over dilemma’s aanmoedigt binnen de organisatie. Gesprekken over bijvoorbeeld (on)gewenst gedrag en wat te doen bij vermoedens van fraude. Om dit soort gesprekken te stimuleren, is de app Speak Up! geïntroduceerd.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor 2022 zijn vooralsnog positief. Er liggen veel mooie projecten in het verschiet: de pijplijn voor de komende twee jaar is goed gevuld. Er ligt daarnaast een grote opgave om de woningnood in Nederland aan te pakken. Ook daar hoopt JAJO volop aan te kunnen bijdragen. Ook de inzet van de in 2021 aangeschafte 3D printer op Curaçao is veelbelovend om het produceren van betaalbare woningen mogelijk te maken. Maar, de geopolitieke spanningen in de wereld kunnen voor onverwachte effecten zorgen. Op dit moment worden we geconfronteerd met stijgende materiaalprijzen, hoge transportkosten, lange levertijden en onzekerheid over leveringen. Hierdoor is het lastig om nauwkeurige voorspellingen te doen. We verwachten voor 2022 minimaal een gelijkblijvende omzet en netto resultaat als in 2021.

Cluster Wonen

Met een overname, forse groei en veel innovatie – van 4D-planning tot houten trapkernen – ontwikkelt het Cluster Wonen zich zeer voorspoedig. Algemeen directeur van het Cluster Wonen Louis Camps heeft drie woorden om 2021 te beschrijven: goed, dynamisch en vernieuwend. “Goed omdat we een goed jaar achter de rug hebben. De werkvoorraad is met ruim 30 procent gegroeid. Dynamisch omdat we enorm groeien als cluster; niet alleen door de overname van een nieuw bedrijf, ook de afzonderlijke bedrijven groeien hard. En vernieuwend omdat we flinke stappen hebben gezet op het gebied van innovatie en circulariteit.”

Duidelijke focus
Sinds het Cluster Wonen is gevormd, is de blik volledig gericht op woningprojecten in de breedste zin van het woord: van koopwoningen tot zorghuisvesting en corporatiewoningen. Louis: “Die focus levert echt resultaat op. We hebben meer grip op de verschillende projecten en creëren meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Als cluster zijn we goed in staat onze orderportefeuille te vullen met mooie projecten.”

Klanttevredenheid
Het cluster meet de tevredenheid van klanten in de woningbouw op vier verschillende momenten met een NPS-score. De gemiddelde score daarin is 7,9. Ook Janssen de Jong OnderhoudPlus scoort hoog op tevredenheid: enquêtes onder huurders leveren gemiddeld een ruime 8 op.

Janssen de Jong OnderhoudPlus

Per 2021 is Janssen de Jong OnderhoudPlus een zelfstandige, landelijk opererende organisatie geworden. Het bedrijf is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO voor organisaties die meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de participatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Louis: “We leiden regelmatig leerlingen op. Daarnaast weten we veel jonge mensen aan te trekken als servicemonteur, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Het Cluster Wonen staat bekend als een sociale werkgever, die veel aandacht, waardering en vrijheid geeft. Wat daaraan bijdraagt, is het Talent Excellentprogramma. In dit programma richten we ons op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers: waar zijn ze goed in en waarin kunnen ze nog meer groeien?”

Vooruitzichten 2022
Janssen de Jong OnderhoudPlus werkt steeds meer als een landelijke organisatie en gaat in 2022 op overnamepad. Daarvoor voert het bedrijf inmiddels verkennende gesprekken. De drie V’s – verbeteren, verduurzamen en veiligstellen – blijven de pijlers binnen de organisatie. Louis: “We richten ons op woningcorporaties, scholen, de zorgsector en de (semi)overheid. Wij zijn heel sterk in dagelijks onderhoud. Daarvoor zijn we superefficiënt ingericht en goed geautomatiseerd. Met de data die we genereren, willen we de komende jaren meer
doen. Bijvoorbeeld meer preventief onderhoud aan de hand van de lijst met meest voorkomende klachten van huurders.”

Lees hier het jaarverslag

Delen